Bo-Wen Xu
Biomedical
Sciences
changgengxbw@gmail.com
Chyun-Jye Lin
Biomedical
Sciences
oscar83111283@gmail.com
Hsin-Yin Chang
Biomedical
Sciences
juliees90223@gmail.com
Hung-Yu Lin
Chemical & Materials
Engineering
zcbm8217@gmail.com
Chao-Jung Sung
Medicine
 
niaoainouta@gmail.com
Chi-Ying He
Biomedical
Sciences
debby830106@gmail.com
Zheng-Qin Wu
Medical Biotechnology &
Laboratory Sciences
kiriharanatsuki@gmail.com
Wei-Zheng Eu
Biomedical
Sciences
weizheng0831@hotmail.com
Hao-Sheng Lu
Infomation
Management
reganlu007@gmail.com
Zi-Han Xu
Media Visual
Communication
griffin.xzh@gmail.com
Po-Yu Chu
Medical Biotechnology &
Laboratory Sciences
l1a2yyy@gmail.com
Cheng-Hsiung Hsu
Biomedical
Sciences
doug83170917575230@gmail.com
Mentor
Robert Y.-L. Wang
Molecular
Virology
yuwang@mail.cgu.edu.tw
Mentor
Mu-Yi Hua
Chemical & Materials
Engineering
huamy@mail.cgu.edu.tw